نکات کلیدی در تتو


کنیکهایی که در حین انجام هاشور ابرو و تاتو ابرو باید بدانید :
1_بیش از3 رنگ را با هم ترکیب نکنید .
2.رنگ لایت براوون و هانی جزرنگهای روشن می باشند ورنگهای روشن به تنهایی دوام کمی دارند.
3.رنگهایی که مشتری خواسته ازپیگمنت قرمزی نداشته باشه بایدبایک قطره زیتونی ترکیب بشن
4.برای افرادسبزه پوست ازترکیب کمی نارنجی حتمااستفاده کنیدبرای خنثی کردن رنگ دودی
5. رنگ زرد هم به تثبیت رنگ کمک میکند وهم رنگ را روشن میکد.
6.در هنگام کار هاشور به هیچ عنوان خونریزی نباید ایجاد شود ،چون خون رنگ را پس میزند.
7.ترمیم هاشور ابرو 2هفته الی20روزبعدازاولین مراجعه هست. ترمیم تاتو توپر 20 روزالی یکماه پس ازاولین مراجعه انجام میشود.
8.هاشور اگر ترمیم نشود پاک میشود